คณะสังคมศาสตร์ จัดโครงการเปิดประตูสู่ สังคม’ ม.ช. 61 “Opening doors to Faculty of Social Sciences’ 2018 Chiang Mai University”

รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการเปิดประตูสู่ สังคม’ ม.ช. 61 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้พบปะผู้บริหาร คณาจารย์ อาจารย์ที่ปรึกษา ของคณะสังคมศาสตร์ รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติได้พบปะรู้จัก และแลกเปลี่ยนวิชาการ สร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติร่วมกัน ทราบแนวทางเกี่ยวกับการเรียนการสอน หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะสังคมศาสตร์ และรับทราบข้อมูล/คำแนะนำเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเรียนการสอน รวมถึงคำแนะนำทางการศึกษา กิจกรรมเสริมหลักสูตร และทุนการศึกษา และให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแต่ละสาขาวิชา ในวันพุธที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนักศึกษาจำนวน 39 คน เข้าร่วมโครงการ

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.

Existing Users Log In
Single Sign On
   
X