คณะสังคมศาสตร์ จัดโครงการเปิดประตูสู่ สังคม’ ม.ช. 61 “Opening doors to Faculty of Social Sciences’ 2018 Chiang Mai University”

รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการเปิดประตูสู่ สังคม’ ม.ช. 61 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้พบปะผู้บริหาร คณาจารย์ อาจารย์ที่ปรึกษา ของคณะสังคมศาสตร์ รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติได้พบปะรู้จัก และแลกเปลี่ยนวิชาการ สร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติร่วมกัน ทราบแนวทางเกี่ยวกับการเรียนการสอน หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะสังคมศาสตร์ และรับทราบข้อมูล/คำแนะนำเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเรียนการสอน รวมถึงคำแนะนำทางการศึกษา กิจกรรมเสริมหลักสูตร และทุนการศึกษา และให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแต่ละสาขาวิชา ในวันพุธที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนักศึกษาจำนวน 39 คน เข้าร่วมโครงการ

ใส่ความเห็น

X