คณะสังคมศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการโปรแกรมระบบฐานข้อมูลสารสนเทศฯ “การใช้งานระบบเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ e-socialsciences”

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจาก คุณธนพัฒน์  บุญทาดี  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาเป็นวิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการโปรแกรมระบบฐานข้อมูลสารสนเทศฯ “การใช้งานระบบเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ e-socialsciences” สำหรับผู้ปฏิบัติงานในการเบิกจ่ายงบประมาณของส่วนงานของคณะสังคมศาสตร์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่ปฏิบัติงานในการเบิกจ่ายงบประมาณของส่วนงาน ได้ทราบถึงแนวปฏิบัติในใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศ ในการเบิกจ่ายงบประมาณ  อันจะนำไปสู่การดำเนินการในเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศ ในด้านการจัดการเชิงบูรณาการฐานข้อมูลกลางของคณะสังคมศาสตร์  ในวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00-12.00 น. ณ หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.

Existing Users Log In
Single Sign On
   
X