คณะสังคมศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการโปรแกรมระบบฐานข้อมูลสารสนเทศฯ “การใช้งานระบบเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ e-socialsciences”

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจาก คุณธนพัฒน์  บุญทาดี  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาเป็นวิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการโปรแกรมระบบฐานข้อมูลสารสนเทศฯ “การใช้งานระบบเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ e-socialsciences” สำหรับผู้ปฏิบัติงานในการเบิกจ่ายงบประมาณของส่วนงานของคณะสังคมศาสตร์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่ปฏิบัติงานในการเบิกจ่ายงบประมาณของส่วนงาน ได้ทราบถึงแนวปฏิบัติในใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศ ในการเบิกจ่ายงบประมาณ  อันจะนำไปสู่การดำเนินการในเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศ ในด้านการจัดการเชิงบูรณาการฐานข้อมูลกลางของคณะสังคมศาสตร์  ในวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00-12.00 น. ณ หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ใส่ความเห็น

X