คณะสังคมศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบันทึกข้อมูล มคอ.3-6 ในระบบ CMU – MIS

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา ศิริผล รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบันทึกข้อมูล มคอ.3-6 ในระบบ CMU – MIS  จัดโดย งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา โดยมีวัตุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลตามแบบ มคอ. 3-6 ที่พัฒนาระบบการกรอกข้อมูลแบบใหม่ และได้เชิญ คุณศิริพร ก้อนคำ และคุณปพิชญา วังคำฟู วิทยากรจากสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ใส่ความเห็น

X