คณะสังคมศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบันทึกข้อมูล มคอ.3-6 ในระบบ CMU – MIS

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา ศิริผล รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบันทึกข้อมูล มคอ.3-6 ในระบบ CMU – MIS  จัดโดย งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา โดยมีวัตุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลตามแบบ มคอ. 3-6 ที่พัฒนาระบบการกรอกข้อมูลแบบใหม่ และได้เชิญ คุณศิริพร ก้อนคำ และคุณปพิชญา วังคำฟู วิทยากรจากสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.

Existing Users Log In
Single Sign On
   
X