คณะสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.มาลี สิทธิเกรียงไกร ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ ดร.มาลี สิทธิเกรียงไกร
ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา
เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสังคมศาสตร์สุขภาพ
ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2559

ใส่ความเห็น

X