คณะสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชีวัน บัวแดง ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์

คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชีวัน  บัวแดง

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

รองศาสตราจารย์  ในสาขาวิชามานุษยวิทยา

ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2559

ใส่ความเห็น

X