คณะสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  คงทวีศักดิ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  คงทวีศักดิ์ 

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ 

ในสาขาวิชาสังคมวิทยา  ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2559

ใส่ความเห็น

X