คณะสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ชนิดา  สุววรรณประสิทธิ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับ

อาจารย์ ดร.ชนิดา  สุววรรณประสิทธิ์  ภาควิชาภูมิศาสตร์   

ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ในสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 

ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2559

ใส่ความเห็น

X