คณะสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวอรียา รัตนเวียงผา

คณะสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวอรียา รัตนเวียงผา รหัส 560431035 สาขาวิชาสังคมศาสตร์ ผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก

 

วิทยานิพนธ์เรื่อง : การสร้างนักบวชหญิงปกาเกอะญอของคณะแม่ปอนในจังหวัดเชียงใหม่ ของ
นางสาวอรียา รัตนเวียงผา รหัส 560431035 สาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
1. อาจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ลีปรีชา
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชีวัน บัวแดง
3. อาจารย์ ดร.ชยันต์ วรระธนะภูติ

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.

Existing Users Log In
   
X