คณะสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวอรียา รัตนเวียงผา

คณะสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวอรียา รัตนเวียงผา รหัส 560431035 สาขาวิชาสังคมศาสตร์ ผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก

 

วิทยานิพนธ์เรื่อง : การสร้างนักบวชหญิงปกาเกอะญอของคณะแม่ปอนในจังหวัดเชียงใหม่ ของ
นางสาวอรียา รัตนเวียงผา รหัส 560431035 สาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
1. อาจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ลีปรีชา
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชีวัน บัวแดง
3. อาจารย์ ดร.ชยันต์ วรระธนะภูติ

ใส่ความเห็น

X