คณะสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวชณัฐฎา แสงงาม

คณะสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวชณัฐฎา แสงงาม รหัส 560431016 สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ ผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก

 

คณะสังคมศาสตร์ขอแสดงความยินดี
กับ นักศึกษาระดับปริญญาโท ผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก

วิทยานิพนธ์เรื่อง : การประเมินการกักเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดินของยางพาราจากภาพถ่ายดาวเทียม ของ
นางสาวชณัฐฎา แสงงาม รหัส 560431016
สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตร

 

      

ใส่ความเห็น

X