คณะผู้บริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์

คณบดี

E-mail: thapin.p@cmu.ac.th
Tel: (66 53) 943501 Fax: (66 53) 222763

อาจารย์ ดร.พลภัทร เหมวรรณ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

E-mail: phonpat.h@cmu.ac.th
Tel. 943580 , 081-629 2805 Fax: (66 53) 943580

รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา ศิริผล

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

E-mail: aranya.s@cmu.ac.th
Tel. 053-943579 , 053-343519

อาจารย์ ดร.รังสิมา  วิวัฒน์วงศ์วนา

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

E-mail: @cmu.ac.th
Tel. 053-943531 Fax: 053-222763

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต โซติอมรศักดิ์

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

E-mail: chakrit.c@cmu.ac.th
Tel. 053-943587  Fax: 053-222763

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิวา  ผาดไธสง

หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์

E-mail: liwa.p@cmu.ac.th
Tel: (66 53) 943505 Fax: (66 53) 222763

รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา ศิริผล

รักษาการหัวหน้าภาควิชาสตรีศึกษา

E-mail: aranya.s@cmu.ac.th
Tel. 053-943579 , 053-343519

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว

หัวหน้าภาคสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา

E-mail: wasan.p@cmu.ac.th
Tel: (66 53)943508 Fax: (66 53) 222763

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมพร จิรัฐติกร

หัวหน้าภาคสังคมศาสตร์กับการพัฒนา

E-mail: amporn.j@cmu.ac.th
Tel: (66 53)943508 Fax: (66 53) 222763

อาจารย์ ดร.รังสิมา วิวัฒน์วงศ์วนา

รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ

E-mail: rangsima.w@cmu.ac.th
Tel: (66 53) 943533 Fax: (66 53) 222763

นาย สิทธิพร ฤทธิสรไกร

เลขานุการคณะสังคมศาสตร์

E-mail: sitthiporn.r@cmu.ac.th
Tel: (66 53) 943510 Fax: (66 53) 943510

X