คณะกรรมการอำนวยการ

รองศาสตรจารย์ ดร.วรากรณ์  สามโกเศศ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์อินทร์ รักอรนะธรรม

ผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์

เลขานุการคณะกรรมการฯ

อาจารย์ ดร.พลภัทร เหมวรรณ

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ

 

X