คณะกรรมการอำนวยการ

รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม

ประธานกรรมการ

นางสาวนวพร เรืองสกุล

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายศราวุร แซ่เตียว

ผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์

เลขานุการคณะกรรมการฯ

อาจารย์ ดร.พลภัทร เหมวรรณ

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ

X