ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะสังคมศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม Opening doors to Faculty of Social Sciences’ 2018 Chiang Mai University

คณะสังคมศาสตร์จัดกิจกรรม “เปิดประตูสู่ สังคม’ ม.ช. 61 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Opening doors to Faculty of Social Sciences’ 2018 Chiang Mai University” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา อีกทั้งเป็นหารพบปะกันของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาหลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติ ได้แลกเปลี่ยนวิชาการ สร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติร่วมกัน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะในวันพุธที่ 5 กันยายน 2561 สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวสามารถเข้าร่วมได้ เวลา 12.45-16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์

หลังเสร็จกิจกรรม : ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมกิจกรรมกรอกแบบประเมินการจัดกิจกรรมตามโครงการเปิดประตูสู่สังคม’ มช. 61 (EVALUATION FORM)

โดยการ Scan QR Code หรือ click link :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctB_gQBO3pWqAAjImiqVMZD7k77ha8rpi4tP4hAcSxzQ9cWw/viewform

ใส่ความเห็น

X