การอบรมจริยธรรมการวิจัย ประจำปี 2561

ในวันที่ 12 กันยายน 2561 สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัย ประจำปี 2561 ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ โดยมีศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. สัญชัย จตุรสิทธา รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวเปิดการอบรมฯ และได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.นพ. ณัฐ คูณรังษีสมบูรณ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรองศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขคนทำงาน และรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการด้านสังคม สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็นวิทยากรบรร

ยาย โดยมีคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการอบรม จำนวน 100 คน

ใส่ความเห็น

X