คณะสังคมศาสตร์ ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์ การศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

คณะสังคมศาสตร์ ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์ในการประชุมทางวิชาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและอาจารย์แนะแนวของโรงเรียนมัธยมศึกษา 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ  ในกิจกรรมการศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมพร จิรัฐติกร หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา ร่วมเป็นวิทยากรแนะนำหลักสูตรอาเซียนศึกษา จัดโดยสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ โรงแรมแชงกรีลา จังหวัดเชียงใหม่

ใส่ความเห็น

X