การประชุม International ASCENT Training Workshop & Meeting

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลิวา ผาดไธสง หัวหน้าภาควิชาฯ ได้จัดประชุม International ASCENT Training Workshop & Meeting เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและศักยภาพด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการรู้รับ ปรับตัวและฟื้นคืนกลับจากภัยพิบัติ ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานอธิการบดีและโรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่ การประชุมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ EU Erasmus+ ASCENT (Advancing Skill Creation to Enhance Transformation) ที่เป็นเครือข่ายทางวิชาการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับอีก 13 มหาวิทยาลัยในยุโรปและเอเชีย นำโดย University of Huddersfield’s Global Disaster Resilience Centre โดยการประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุม 45 คนจาก 14 มหาวิทยาลัยในประเทศศรีลังกา บังคลาเทศ เอสโตเนีย ลิธัวเนีย สวีเดน ไทย และสหราชอาณาจักร โดยได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านวิจัย กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน และท่าน ดร.พิจิตต รัตตกุล ที่ปรึกษาพิเศษของศูนย์เตรียมพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย บรรยายพิเศษ เรื่อง“Regional Perspective in Disaster Risk Reduction in Asia”.

 

ใส่ความเห็น

X