การบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้พร้อมใช้ทางด้านสังคมศาสตร์

เมื่อวันที่ 7-8 เมษายน พ.ศ. 2561 หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ ร่วมกับตัวแทนคณาจารย์จาก 3  ภาควิชา คือ ผศ. ดร.อรัญญา ศิริผล และ อ.ดร.กนกวรรณ สมศิริวรางกูล ภาคสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  อ.ดร.พลภัทร เหมวรรณ ภาคภูมิศาสตร์ และ อ.ดร.รังสิมา วิวัฒน์วงศ์วนา ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา ได้นำนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากทั้ง 3 ภาควิชาจำนวน 15 คน และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 4 คนเดินทางไปยังบ้านม่วงคำหมู่ 3 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจัดทำแผนที่ทรัพยากรดิน น้ำ ป่า และฐานข้อมูลชุมชน โดยการลงพื้นที่สนามครั้งนี้เป็นการลงไปปฏิบัติงาน ตามความต้องการของคนในชุมชนบ้านม่วงคำที่ได้แจ้งความประสงค์ให้คณะสังคมศาสตร์ ซึ่งมีความรู้ ความชำนาญ มีอุปกรณ์และเครื่องมือ ให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชน สำหรับกิจกรรมดังกล่าว ไม่เพียงทำให้คณะฯ สามารถนำเอาความรู้วิชาการไปบริการวิชาการแก่ชุมชนเท่านั้น แต่ยังเป็นเวทีฝึกฝนนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาให้ทดลองปฏิบัติจริงในการเก็บข้อมูลภาคสนาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกระบวนวิชาไปพร้อมกับการทำให้นักศึกษาได้เห็นตัวอย่างคุณูปการของการนำความรู้ไปทำประโยชน์โดยตรงอีกด้วย

ใส่ความเห็น

X